ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Omnivision B.V.
De Dintel 29-31
5684 PS Best
hierna te noemen: Omnivision

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Omnivision: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Huurder/koper: een opdrachtgever/afnemer die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Omnivision en een huurder/koper waarop Omnivision deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. Iedere opdracht/bestelling aan/bij ons wordt uitdrukkelijk geacht in te houden de erkenning en integrale aanvaarding van de onderhavige leverings- en betalingsvoorwaarden.
2.3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Omnivision, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
3.1. Offertes van Omnivision zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 kalenderdagen na de datum van de offerte.
3.2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Omnivision niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële huurder/ koper voorkomende afwijkingen van Omnivisions offerte.
3.3. In offertes van Omnivision genoemde levertijden en andere voor door Omnivision te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële huurder/koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
3.4. Door Omnivision opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege. Prijsopgaven in onze aanbiedingen zijn gebaseerd op omstandigheden ten tijde van het opstellen van de aanbieding. Wij zijn gerechtigd in de periode gelegen tussen de aanbieding en het tot stand komen van de overeenkomst onze prijzen aan te passen aan de stijging van de fabrieksprijzen en/of andere prijsverhogende omstandigheden.
3.5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
3.6. Omnivision is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële huurder/koper schriftelijk binnen 30 kalenderdagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.7. Gegevens in brochures, afbeeldingen, tekeningen etc. binden ons niet tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bevestigd.
3.8. Door ons ontworpen en/of vervaardigde ontwerpen, modellen, maquettes, tekeningen etc. blijven onder alle omstandigheden ons eigendom. De huurder/koper staat er jegens ons voorin, dat genoemde ontwerpen, modellen, maquettes, tekeningen etc. niet - anders dan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming – worden vermenigvuldigd, aan derden worden getoond, bekend gemaakt en/of gebruikt.
Indien de door ons ontworpen en/of vervaardigde ontwerpen, modellen, maquettes, tekeningen etc. zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming toch wordt vermenigvuldigd, getoond, bekend gemaakt en/of gebruikt, is de overtreder een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan een bedrag van 5x de berekende of door ons te berekenen offertewaarde, waarop deze ontwerpen, modellen, maquettes, tekeningen etc. betrekking hebben c.q. waarvoor deze zijn gebruikt, onverminderd ons recht om volledige vergoeding te vorderen van de aldus door ons geleden schade.

Artikel 4. Huur
4.1. Huurperiode: de zaken worden verhuurd voor een periode van tenminste één dag of een veelvoud daarvan, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De huurperiode gaat in op de eerste
huurdag op het overeengekomen moment van levering af magazijn en duurt tot en met de laatste overeengekomen huurdag. Gehuurde apparatuur dient uiterlijk voor 10.00 uur op de eerste werkdag na de laatste huurdag, bij verhuurder afgeleverd te worden, tenzij verhuurder hiervan bij schriftelijke overeenkomst af wenst te wijken.
4.2. Aflevering door huurder: de zaken moeten door huurder op het vestigingsadres van verhuurder worden afgehaald en daar worden teruggebracht ( tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen) uiterlijk op de datum als vermeld in de huurovereenkomst. Door het enkele feit van niet levering op die datum zal huurder in gebreke zijn, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist en de huurder is alsdan, onverminderd zijn overige verplichtingen, aan verhuurder een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van de huurprijs die hij zou moeten betalen voor de periode vanaf het eind van de huur tot en met de dag waarop de apparatuur wordt terugbezorgd, vermeerderd met 50%. Huurder kan aan deze bepaling geen recht tot huur voor een periode ontlenen.
4.3. Verzekering: huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, die tijdens de huurperiode optreedt, door welke oorzaak dan ook. Verhuurder zal echter het verhuurde mede ten gunste van huurder verzekeren, indien door huurder opdracht wordt gegeven en schriftelijk door verhuurder wordt bevestigd, tegen verlies en beschadiging maar niet tegen schade veroorzaakt door nalatigheid, verkeerd gebruik, opzet, of grove schuld van de zijde van de huurder, daardoor deze laatste volledig aansprakelijk is. De verhuurder brengt hiervoor kosten in rekening. Indien het gehuurde of onderdelen daar van, door nalatigheid, verkeerd gebruik, opzet, of grove schuld van de zijde van de huurder wordt, worden) beschadigd, geheel verloren gaat (gaan) of onherstelbaar beschadigd wordt (worden) zullen in het eerste geval reparatiekosten worden berekend tegen de normaal geldende reparatietarieven. In de beide andere gevallen zal de huurder aan verhuurder verschuldigd zijn een som gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur en de kosten van vervanging. Verhuurder zal in ieder geval van uitkering van de verzekering van verhuurder het geleden eigen risico alsmede eventuele kosten aan huurder in rekening brengen.
4.4. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van onze kant bindend: overeenkomsten en aanvullingen daarop binden ons eerst, nadat en voor zover die overeenkomsten en aanvulling door ons zijn geaccepteerd en schriftelijk zijn bevestigd. 4.5. Annulering van het huren van zaken dient te geschieden tenminste 24 uur voor het tijdstip van ingaan huurperiode. Binnen deze termijn wordt 50% van de huurprijs in rekening gebracht. Opzegging en/of beëindiging van een met ons gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming onzerzijds en uitsluitend indien de huurder/koper zich bereid verklaart de reeds gemaakte kosten te vergoeden. Hiermee komen onze voorgaande prijslijsten te vervallen.

Artikel 5. Levering/Oplevering
5.1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn of anderszins naar onze keuze.
5.2. De huurder/koper is verplicht de verhuurde/gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
5.3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten (10%), verschuldigd zijn.
5.4. Het is Omnivision toegestaan verhuurde/verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Omnivision bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
5.5. Indien de opdracht mede inhoudt de installatie en/of montage van de van ons gekochte en/of door ons in opdracht van de huurder/koper ontworpen en/of vervaardigde goederen, geldt het navolgende:
- oplevering van door ons uitgevoerde projecten wordt in alle gevallen geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip, dat wij met de huurder/koper als tijdstip van oplevering zijn overeengekomen en wordt geacht door de huurder/koper te zijn aanvaard.
- niet-aanvaarding van de oplevering als hiervoor bedoeld ontslaat huurder/koper niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 6. Levertijd
6.1. Door Omnivision opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
6.2. Bij niet tijdige levering dient de koper Omnivision derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Omnivision een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
6.3. Ingeval van overschrijding van de levertijd heeft de huurder/koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen tenzij de overschrijding meer bedraagt dan:
a) voor tentoonstellingsprojecten bij moment van opening van het evenement;
b) voor andere projecten: 14 kalenderdagen.
Evenmin heeft onze opdrachtgever/afnemer het recht zijn betalingsverplichting op te schorten. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen.
6.4. De door Omnivision opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 7. Technische eisen enz.
7.1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Omnivision er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt.
Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
7.2. Alle andere technische eisen die door de huurder/koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de huur- of koopovereenkomst door de huurder/koper nadrukkelijk en schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door Omnivision een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
9.1. Een overeenkomst tussen Omnivision en een huurder /koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Omnivision omstandigheden ter kennis komen die Omnivision goede grond geven te vrezen dat de huurder/koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien Omnivision de huurder/koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
In genoemde gevallen is Omnivision bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Omnivision schadevergoeding te vorderen.
9.2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Omnivision zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Omnivision bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
9.3. Opzegging en/of beëindiging van een met ons gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming onzerzijds en uitsluitend indien de huurder/koper zich bereid verklaart de reeds gemaakte kosten te vergoeden, alsmede de kosten van winstderving daaronder begrepen, welke laatste kosten tenminste 30% van het factuurbedrag bedragen.

Artikel 10. Garantie
10.1. Indien wij uitdrukkelijk en schriftelijk garantie aan de koper verlenen, geldt die garantie voor de in de offerte opgegeven duur. Indien wij uitdrukkelijk en schriftelijk garantie verlenen zonder een termijn te vermelden, geldt een garantietermijn van 6 maanden.
10.2. Indien koper zich beroept op garantie, zal hij dit schriftelijk en uitdrukkelijk aan ons melden binnen 3 kalenderdagen waarin het defect zich aan hem openbaart. Koper zal daarbij refereren aan een factuur- of opdrachtnummer. Koper zal het serienummer van het product verstrekken indien het product van een serienummer is voorzien. Koper zal ons in de gelegenheid stellen het product te onderzoeken.
10.3. Koper zal, op zijn kosten, het product zorgvuldig verpakt aan ons retourneren indien wij dit vragen. Indien wij aanbieden het product op locatie van de koper te onderzoeken, zal koper zorgen dat de locatie en het product toegankelijk zijn. Bij werkzaamheden op locatie geldt dat indien koper montage en/of installatie van ons heeft afgenomen, eventuele demontage- en montage werkzaamheden voor rekening van ons zijn. Indien
koper het product heeft afgenomen zonder montage en/of installatie van ons, zullen eventuele demontage- en montage werkzaamheden voor rekening van de koper zijn. Indien bij onderzoek blijkt dat geen defect aanwezig is, zijn wij gerechtigd redelijke kosten voor onderzoek en retourtransport aan koper door te belasten.
10.4. Bij een gebleken defect binnen de garantietermijn zullen wij reparatie of vervanging aanbieden, dit naar onze beoordeling. Transport van het gerepareerde of vervangende product van ons naar koper, zal voor onze rekening zijn.
10.5. De garantie geldt niet op beperkte cosmetische tekortkomingen die de functionaliteit niet aantasten; noch geldt deze op materialen die bij normaal gebruik slijten zoals batterijen, kabels en wielen; noch geldt deze voor schade welke door onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik is ontstaan; noch geldt deze op schade opgedaan tijdens transport wat niet door ons is gefaciliteerd.
De garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het gratis leveren van het gekochte in plaats van het reeds geleverde en althans tot het gratis leveren van ten minste gelijkwaardige onderdelen, terwijl wij nimmer aansprakelijk zijn voor enige andere door onze huurder/koper ter zake geleden schade.
10.6. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
11.1. Alle door Omnivision geleverde zaken blijven het eigendom van Omnivision totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Omnivision gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
11.2. Door Omnivision geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
11.3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
11.4. Huurder/koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Omnivision dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Omnivision haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Omnivision zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
11.5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Omnivision zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden schriftelijk en uitdrukkelijk daarvan op de hoogte te stellen.
11.6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
12.1. De huurder/koper dient de gekochte/gehuurde zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de huurder/koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomen;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
12.2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze in 3 kalenderdagen na aflevering schriftelijk aan Omnivision te melden.
12.3. Niet zichtbare gebreken dient de koper in 3 kalenderdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Omnivision.
12.4. Eventuele defecten aan het gehuurde materiaal dienen direct gemeld te worden. Als er zich een storing voordoet aan de door ons geïnstalleerde apparatuur (Nederland) dan wordt dit kosteloos verholpen. Buiten Nederland alleen mogelijk bij vóór huurperiode schriftelijk gemaakte afspraken. Zijn de storingen echter het gevolg van zelf uitgevoerde installatie van apparatuur en/of software dan zullen voorrijkosten en arbeidsloon in rekening worden gebracht.
12.5. Als er tijdens een huurperiode niet gereclameerd wordt op welke manier dan ook omtrent het niet of niet goed functioneren van de apparatuur kan geen restitutie worden verleend op de huurprijs.
12.6. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
12.7. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Omnivision worden geretourneerd.

Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging
13.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:
- in Euro
- exclusief BTW
- op basis van door Omnivision gehanteerde minimum hoeveelheden
- exclusief transportkosten
- af fabriek/magazijn
13.2. Indien Omnivision met de huurder/koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Omnivision niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Omnivision kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziende omstandigheden. In het geval waarin uitvoering van de overeenkomst langer dan 1 jaar loopt, is Omnivision gerechtigd de prijs jaarlijks te verhogen met het inflatiepercentage zoals vastgesteld door het CBS in de Consumentenprijsindex.
13.3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14. Emballage
14.1. De koper is verplicht leenemballage binnen 14 kalenderdagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.
14.2. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is de Omnivision gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits de Omnivision deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.
14.3. Het in huur geleverde verpakkingsmateriaal blijft eigendom van Omnivision. In geval van ontbrekend verpakkingsmateriaal zal een bedrag van minimaal € 25.00 per artikel, waarvan de verpakking ontbreekt, in rekening worden gebracht.

Artikel 15. Betaling
15.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum op een door Omnivision aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. De Omnivision is gerechtigd een borgsom van de huurder te eisen.
15.2. Na het verstrijken van 14 kalenderdagen na de factuurdatum is de huurder/koper van rechtswege in verzuim; de huurder/koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
15.3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van Omnivision en de verplichtingen van de huurder/koper jegens Omnivision onmiddellijk opeisbaar zijn.
15.4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
15.5. Door de huurder/koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de huurder/koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16. Incassokosten
16.1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de huurder/koper verschuldigd 15% van het totaal te vorderen bedrag, alsmede een vergoeding voor het gebruik van de goederen ad 1/260 deel van de koopsom en kosten voor elke kalenderdag dat de goederen bij de huurder/koper verbleven.
16.2. Indien Omnivision aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 17. Aansprakelijkheid
Omnivision is jegens de huurder/ koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
- Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.
- Omnivision is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Omnivision of haar ondergeschikten; - De aansprakelijkheid van Omnivision is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Omnivision in een onderhavig geval te verstrekken uitkering. - Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Omnivision aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Omnivision beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 18. Overmacht
18.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Omnivision geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Omnivision niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Omnivision daaronder begrepen.
18.2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Omnivision opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Omnivision niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
18.3. Indien Omnivision bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de huurder/koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van Omnivision is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Omnivision het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 20. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Omnivision en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie. De ongeldigheid van enige clausule van deze algemene verhuur/verkoopvoorwaarden brengt in geen geval de ongeldigheid mee van de totaliteit van deze voorwaarden met zich.